سامانه مدیریت نشریات علمی (JCEM) - اهداف و چشم انداز