سامانه مدیریت نشریات علمی (JCEM) - واژه نامه اختصاصی