سامانه مدیریت نشریات علمی (JCEM) - فرایند پذیرش مقالات